Oferta terapeutyczna

Poradnictwo i Konsultacje Psychologiczne

Służą ustaleniu diagnozy problemu i precyzują cel dalszej relacji terapeutycznej. Zazwyczaj są wstępnymi spotkaniami, w trakcie których odbywa się szczegółowe zaznajomienie ze zgłaszanym problemem oraz dobór właściwej formy terapii. Konsultacje mogą być także związane z trudnościami wynikającymi bezpośrednio z sytuacji życiowej i mieć charakter wsparcia, bądź przybierać formę doradczą. Są przeznaczone także dla osób, które chcą pracować nad własnym rozwojem osobistym celem doskonalenia umiejętności interpersonalnych i lepszej komunikacji z innymi ludźmi.

Terapia indywidualna

Pracuję z klientami w trybie regularnych, ciągłych spotkań trwających zwykle 60 minut. Terapia indywidualna jest formą pomocy skupiającą się na zniwelowaniu dolegliwości, z którymi zgłasza się klient, pracą nad poprawą jego samopoczucia i zmianą dysfunkcyjnych struktur osobowości. Ma na celu zapewnić wzrost świadomości samego siebie, komfort i zadowolenie z życia oraz rozwój osobisty.


Terapia par i rodzin

Jest przeznaczona dla osób, które swoje problemy wiążą z trudnościami w relacji do swojego partnera bądź najbliższych z rodziny. Służą polepszeniu komunikacji oraz wpływają na poprawę jakości relacji, więzi emocjonalnych oraz bliskości. W swej specyfice odnoszą się do przyczyn zaistniałych problemów i sposobów na ich zmianę. Trwają zwykle od 60 do 90 minut i odbywają się raz w tygodniu.


Interwencja kryzysowa

Pomoc psychoterapeutyczna wobec osób w kryzysie po wydarzeniu traumatycznym (w tym wsparcie psychologiczne i terapia osób po wydarzeniu traumatycznym związanym ze stratą – terapia osób w procesie żałoby). Pomoc psychologiczna oraz terapia osób po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą – np.: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi (trauma indywidualna oraz kryzys środowiskowy) itd.


Pierwsza pomoc psychologiczna po wydarzeniu traumatycznym, terapia osób w kryzysie polegająca na:

 1. wyrażaniu empatii
 2. dawaniu wsparcia
 3. okazywaniu szacunku i zrozumienia
 4. wsparciu w bezpiecznym rozładowaniu napięcia psychofizycznego oraz podzieleniu się swoimi przeżyciami i emocjami z drugą osobą
 5. motywacji i wsparciu w podjęciu działania najbardziej pomocnego, wspierającego, konstruktywnego i realistycznego (możliwego / dostępnego) na „tu i teraz” (na danym etapie kryzysu)
 6. wsparciu w stopniowym odzyskiwaniu poczucia kontroli i bezpieczeństwa
 7. wsparciu w sięganiu i korzystaniu z zasobów wewnętrznych (własne umiejętności, wiedza, doświadczenie – potencjał osobowościowy) oraz zewnętrznych (pomoc i wsparcie innych osób z otoczenia, pomocnych placówek i instytucji)

Zakres pracy psychoterapeutycznej:

 • interwencja kryzysowa w stosunku do osób dorosłych
 • interwencja kryzysowa w stosunku do dzieci, młodzieży oraz rodziny
 • interwencja kryzysowa w kryzysie środowiskowym, w tym w placówkach takich jak ośrodki służby zdrowia, placówki służb mundurowych, szkoły itd.
 • interwencja kryzysowa w stosunku do osób z tendencją do zachowań agresywnych i autoagresywnych (dorośli, dzieci oraz młodzież)

Obszary kryzysów, rodzaje wydarzeń traumatycznych:

Interwencja kryzysowa po traumie katastrofy (pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu środowiskowego – po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi itp. Interwencja kryzysowa indywidualna oraz w kontakcie z grupą osób. Terapia osób po traumie katastrofy – terapia Zespołu Stresu Pourazowego PTSD).

Proces żałoby po stracie (wsparcie oraz towarzyszenie osobom w procesie żałoby po stracie – śmierć bliskiej osoby, kryzys rozstania, strata zdrowia, strata majątku, strata pozycji społecznej, itd).

Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie lub związku (pomoc psychologiczna w stosunku do ofiary oraz sprawcy przemocy. Terapia indywidualna oraz grupowa po traumie przemocy w rodzinie lub związku. Terapia par w kryzysie problemu przemocy w relacji).


Pomoc psychologiczna w kryzysie związanym z utratą i brakiem pracy (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby bezrobotnej i jej rodziny. Terapia motywująca oraz elementy pracy terapeutycznej nad rozwojem osobistym i zawodowym. Elementu doradztwa zawodowego)

Interwencja kryzysowa w pracy z Klientem uzależnionym (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby nadużywającej / uzależnionej i jej rodziny – uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia niechemiczne (hazard, zakupoholizm, seksoholizm, bigoreksja i inne). Terapia indywidualna oraz grupowa w kryzysie uzależnienia, w tym terapia motywująca).

Interwencja kryzysowa po wydarzeniu traumatycznym związanych ze śmiercią dziecka, w tym dziecka nienarodzonego (interwencja kryzysowa w stosunku do matki oraz pozostałych członków rodziny. Wsparcie rodziny po starcie dziecka. Terapia indywidualna oraz grupowa i rodzinna osób pogrążonych w żałobie po stracie dziecka).


Interwencja kryzysowa po wydarzeniu traumatycznym związanym z napaścią, napaścią z pobiciem oraz gwałtem (pomoc psychologiczna po traumie napaści. Terapia indywidualna oraz grupowa po traumie napaści. Terapia Zespołu Stresu Pourazowego PTSD).

Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie relacji (interwencja kryzysowa w pracy z parami w różnych rodzajach kryzysu, między innymi: sytuacji zdrady, kryzysu związanego z rozstaniem itd. Terapia indywidualna oraz grupowa w kryzysie relacji. Terapia par).

Interwencja kryzysowa w stosunku do osób cierpiących z powodu wypalenia zawodowego (terapia motywująca, terapia rozwoju zawodowego oraz elementy terapii rozwoju osobistego, elementu doradztwa zawodowego).


Interwencja kryzysowa w stosunku do osób w kryzysie związanym z chorobą, niepełnosprawnością (wsparcie, terapia motywująca, trening rozwoju osobistego).

Jest najlepszą formą pomocy w sytuacji, kiedy ze względu na dotkliwe doświadczenia życiowe potrzebna jest natychmiastowa interwencja i pomoc psychologiczna. Służy osobom, które na skutek zaistniałych zdarzeń poczuły trudność w funkcjonowaniu, dezorganizację życia, smutek oraz bezradność, z którymi nie są w stanie sobie samotnie poradzić. Może przybierać formę wsparcia, wypracowywania nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji bądź poszukiwania alternatyw dla lepszego funkcjonowania.

Jest formą natychmiastowej pomocy, która pomaga niwelować negatywne uczucia, przepracowywać ból oraz smutek.+49 173 234 1085

 

Brechtener Str. 35
44536 Lünen

© Dialog Praxis